پکیج کامل مهندسی معکوس مدارات الکترونیکی(مبتدی تا فوق پیشرفته)

پکیج کامل مهندسی معکوس مدارات الکترونیکی(مبتدی تا فوق پیشرفته)

........ فصل اول (الکترونیک تعمیراتی پایه) ........

مقاومت ها.....

مقاومت ها ویدئو

Private
This lesson is private, for full access to all lessons you need to buy this course.

کارهای عملی مقاومت ها و تست آن در مدار ویدئو

Private
This lesson is private, for full access to all lessons you need to buy this course.
خازن ها.....

خازن ها ویدئو

Private
This lesson is private, for full access to all lessons you need to buy this course.

کارهای عملی خازن ها ویدئو

Private
This lesson is private, for full access to all lessons you need to buy this course.
سلف ها.....

سلف ها ویدئو

Private
This lesson is private, for full access to all lessons you need to buy this course.

کارهای عملی سلف و توضیحات تکمیلی ویدئو

Private
This lesson is private, for full access to all lessons you need to buy this course.

بیشتر بدانید مقاله

Private
This lesson is private, for full access to all lessons you need to buy this course.
کریستال ها.....

کریستال ویدئو

Preview
Private
This lesson is private, for full access to all lessons you need to buy this course.

کارهای عملی کریستال ویدئو

Private
This lesson is private, for full access to all lessons you need to buy this course.
دیودها.....

دیودها ویدئو

Preview
Private
This lesson is private, for full access to all lessons you need to buy this course.

کارعملی دیودها ویدئو

Private
This lesson is private, for full access to all lessons you need to buy this course.
ترانزیستور BJT.....

ترانزیستور BJT و نکات تعمیراتی حرفه ای ویدئو

Preview
Private
This lesson is private, for full access to all lessons you need to buy this course.

کارعملی ترانزیستورها ویدئو

Private
This lesson is private, for full access to all lessons you need to buy this course.

فایل PDF پکیجهای مختلف ترانزیستور فایل های ضمیمه

Private
This lesson is private, for full access to all lessons you need to buy this course.

مدار آمپلی فایر تک ترانزیستوری برای درک بهتر کار ترانزیستورها فایل های ضمیمه

Private
This lesson is private, for full access to all lessons you need to buy this course.
ترانزیستور FET .....

ترانزیستور FET و نکات تعمیراتی حرفه ای ویدئو

Preview
Private
This lesson is private, for full access to all lessons you need to buy this course.

کارعملی 1 ویدئو

Private
This lesson is private, for full access to all lessons you need to buy this course.

کارعملی 2 ویدئو

Private
This lesson is private, for full access to all lessons you need to buy this course.
ترانزیستور IGBT.....

ترانزیستور IGBT و نکات تعمیراتی حرفه ای ویدئو

Private
This lesson is private, for full access to all lessons you need to buy this course.

کارعملی ترانزیستور IGBT و نکات تعمیراتی حرفه ای ویدئو

Private
This lesson is private, for full access to all lessons you need to buy this course.

فایل های پیوست ZIP فایل های ضمیمه

Private
This lesson is private, for full access to all lessons you need to buy this course.
تریستورـ ترمیستورـ وریستور .....

توضیحات تکمیلی ویدئو

Private
This lesson is private, for full access to all lessons you need to buy this course.

کارعملی ترمیستور ویدئو

Private
This lesson is private, for full access to all lessons you need to buy this course.

کار عملی تریستور ویدئو

Private
This lesson is private, for full access to all lessons you need to buy this course.

فایلهای پیوست ZIP فایل های ضمیمه

دیاک و ترایاک (DIAC.TRIAC).....

دیاک و ترایاک و نکات تعمیراتی حرفه ای ویدئو

Private
This lesson is private, for full access to all lessons you need to buy this course.

کارعملی و تست های عملی دیاک و ترایاک ویدئو

Private
This lesson is private, for full access to all lessons you need to buy this course.

فایلهای پیوست ZIP فایل های ضمیمه

ترانس (transformer).....

توضیحات کامل از ترانسها ویدئو

Private
This lesson is private, for full access to all lessons you need to buy this course.
اپتوکوپلرها.....

اپتوکوپلرها ویدئو

Private
This lesson is private, for full access to all lessons you need to buy this course.
رله ها.....

رله ها ویدئو

Private
This lesson is private, for full access to all lessons you need to buy this course.
آیسی ها.....

آیسی ها ویدئو

Private
This lesson is private, for full access to all lessons you need to buy this course.
کار با ابزارهای کارگاهی.....

معرفی اجمالی ابزارها ویدئو

Preview
Private
This lesson is private, for full access to all lessons you need to buy this course.

چه هویه ای؟چه برندی؟ چند وات؟ ویدئو

Private
This lesson is private, for full access to all lessons you need to buy this course.

معرفی سرفصل ها و نکات ریز ویدئو

Private
This lesson is private, for full access to all lessons you need to buy this course.

کار با هویه و نکات اولیه ویدئو

Preview
Private
This lesson is private, for full access to all lessons you need to buy this course.

کار با هیتر(۱) و اصول دست گرفتن هیتر ویدئو

Private
This lesson is private, for full access to all lessons you need to buy this course.

کار با هیتر(۲) ویدئو

Private
This lesson is private, for full access to all lessons you need to buy this course.

کار با هیتر(۳) ویدئو

Private
This lesson is private, for full access to all lessons you need to buy this course.

کار با هیتر(۴) ویدئو

Private
This lesson is private, for full access to all lessons you need to buy this course.
مونتاژ و دمونتاژ قطعات smd .....

معرفی ابزارها ویدئو

Private
This lesson is private, for full access to all lessons you need to buy this course.

کار با هیتر (برداشتن و گذاشتن قطعات دوپایه و سه پایه) ویدئو

Private
This lesson is private, for full access to all lessons you need to buy this course.

آیسی های دوطرفه و QFN ویدئو

Private
This lesson is private, for full access to all lessons you need to buy this course.

آیسی های ۴ طرفه ویدئو

Private
This lesson is private, for full access to all lessons you need to buy this course.

آیسی های BGA با خمیرقلع و پری هیتر ویدئو

Private
This lesson is private, for full access to all lessons you need to buy this course.
........ فصل دوم (الکترونیک تعمیراتی پیشرفته) ........

رفتار قطعات در مدار در شرایط مختلف.....

رفتار مقاومت ها در مدار ویدئو

Private
This lesson is private, for full access to all lessons you need to buy this course.

رفتار خازن ها در مدار در شرایط مختلف ویدئو

Private
This lesson is private, for full access to all lessons you need to buy this course.

رفتار سلف ها در مدار در شرایط مختلف ویدئو

Private
This lesson is private, for full access to all lessons you need to buy this course.

رفتار دیودها در مدار ویدئو

Private
This lesson is private, for full access to all lessons you need to buy this course.

رفتار دیودها در مدار ویدئو

Private
This lesson is private, for full access to all lessons you need to buy this course.

رفتار ترانزیستورهای BGT و FET در مدار در شرایط مختلف ویدئو

Private
This lesson is private, for full access to all lessons you need to buy this course.

رفتار اپتوکوپلر ها و آیسی ها در مدار در شرایط مختلف ویدئو

Private
This lesson is private, for full access to all lessons you need to buy this course.

کار عملی (۱) جمع بندی و تحلیل سریع یک مدار الکترونیکی ویدئو

Private
This lesson is private, for full access to all lessons you need to buy this course.

کار عملی (۲) بررسی یک مدار ساده و مسیریابی ویدئو

Private
This lesson is private, for full access to all lessons you need to buy this course.

کار عملی (۳) بررسی مدار VSB یک پاور ساپلای و مسیریابی این قسمت ویدئو

Private
This lesson is private, for full access to all lessons you need to buy this course.
آموزش دیتاشیت خوانی دیودها.....

اصطلاحات دیتاشیت دیود ویدئو

Private
This lesson is private, for full access to all lessons you need to buy this course.

دیتاشیت خوانی کامل دیود 1N4148 ویدئو

Private
This lesson is private, for full access to all lessons you need to buy this course.

فایل دیتاشیت دیود 1N4148 فایل های ضمیمه

Private
This lesson is private, for full access to all lessons you need to buy this course.
آموزش دیتاشیت خوانی ترانزیستور.....

دوبله ویدیو خارجی (MOSFET . BJT . IGB) ویدئو

Private
This lesson is private, for full access to all lessons you need to buy this course.

آشنایی با اصطلاحات دیتاشیت ترانزیستور BGT ویدئو

Private
This lesson is private, for full access to all lessons you need to buy this course.

آشنایی بیشتر با دیتاشیت ترانزیستور ویدئو

Private
This lesson is private, for full access to all lessons you need to buy this course.

آموزش کامل خواندن دیتاشیت ترانزیستور BJT ویدئو

Private
This lesson is private, for full access to all lessons you need to buy this course.
آموزش دیتاشیت خوانی ماسفت.....

آموزش اصطلاحات دیتاشیت ماسفت ویدئو

Private
This lesson is private, for full access to all lessons you need to buy this course.

یادگیری بیشتر دیتاشیت ماسفت ویدئو

Private
This lesson is private, for full access to all lessons you need to buy this course.

شناخت بیشتر پارامترهای ماسفت ویدئو

Private
This lesson is private, for full access to all lessons you need to buy this course.

آموزش کامل خواندن دیتاشیت ترانزیستور ماسفت (پارت اول) ویدئو

Private
This lesson is private, for full access to all lessons you need to buy this course.

آموزش کامل خواندن دیتاشیت ترانزیستور ماسفت (پارت دوم) ویدئو

Private
This lesson is private, for full access to all lessons you need to buy this course.

آموزش کامل خواندن دیتاشیت ترانزیستور ماسفت (پارت سوم) ویدئو

Private
This lesson is private, for full access to all lessons you need to buy this course.
آموزش دیتاشیت خوانی IGBT .....

آموزش اصطلاحات دیتاشیت IGBT ویدئو

Private
This lesson is private, for full access to all lessons you need to buy this course.

ماهیگیری ویدئو

Private
This lesson is private, for full access to all lessons you need to buy this course.

آموزش دیتاشیت IGBT (فایل ضمیمه) فایل های ضمیمه

Private
This lesson is private, for full access to all lessons you need to buy this course.
آموزش دیتاشیت خوانی تریستور و ترایاک .....

مشخصات و پارامترهای اساسی دیتاشیت تریستور و ترایاک فایل های ضمیمه

Private
This lesson is private, for full access to all lessons you need to buy this course.
آموزش پیدا کردن مشابهات ترانزیستورها .....

پیدا کردن مشابهات ترانزیستورها از طریق دیتاشیت خوانی و پارامترها ویدئو

Private
This lesson is private, for full access to all lessons you need to buy this course.

نحوه ی خواندن کدهای قطعات SMD ویدئو

Private
This lesson is private, for full access to all lessons you need to buy this course.
انجام تکالیف داده شده....

جمع بندی مطالب دیتاشیت و درک کامل پارامترهای دیتاشیت با انجام تکالیف داده شده (فایل ضمیمه) فایل های ضمیمه

Private
This lesson is private, for full access to all lessons you need to buy this course.
توضیحات حرفه ای آپ امپ ها.....

توضیحات کامل در مورد آپ امپ ها ویدئو

Private
This lesson is private, for full access to all lessons you need to buy this course.

کار عملی آپ امپ ها ویدئو

Private
This lesson is private, for full access to all lessons you need to buy this course.

بررسی آپ امپ ها TDA2030 فایل های ضمیمه

Private
This lesson is private, for full access to all lessons you need to buy this course.
دیتاشیت خوانی آیسی ها.....

بررسی و توضیحات بیشتر پارامترهای دیتاشیت آیسی ها ویدئو

Private
This lesson is private, for full access to all lessons you need to buy this course.

اصطلاحات مهم در دیتاشیت آیسی فایل های ضمیمه

Private
This lesson is private, for full access to all lessons you need to buy this course.

بررسی کامل دیتاشیت آیسی VIPER22 ویدئو

Private
This lesson is private, for full access to all lessons you need to buy this course.

بررسی کامل دیتاشیت آیسی TL494 ویدئو

Private
This lesson is private, for full access to all lessons you need to buy this course.
شماتیک خوانی (موارد پایه ای و ملزومات).....

شمای فنی قطعات(قسمت اول) ویدئو

Private
This lesson is private, for full access to all lessons you need to buy this course.

شمای فنی قطعات(قسمت دوم) ویدئو

Private
This lesson is private, for full access to all lessons you need to buy this course.

چطور شماتیک مدار رو پیدا کنم؟ ویدئو

Private
This lesson is private, for full access to all lessons you need to buy this course.

پیدا کردن سریع ارتباط ها در مدارات شلوغ ویدئو

Private
This lesson is private, for full access to all lessons you need to buy this course.

کپی کردن یک مدار ویدئو

Private
This lesson is private, for full access to all lessons you need to buy this course.

گام های طلایی خواندن شماتیک ویدئو

Private
This lesson is private, for full access to all lessons you need to buy this course.
شماتیک خوانی (تیپ و قیافه بهم بستن قطعات).....

بهم بستن قطعات(قسمت اول) ویدئو

Private
This lesson is private, for full access to all lessons you need to buy this course.

بهم بستن قطعات(قسمت دوم) ویدئو

Private
This lesson is private, for full access to all lessons you need to buy this course.

بهم بستن قطعات(قسمت سوم) ویدئو

Private
This lesson is private, for full access to all lessons you need to buy this course.

بهم بستن قطعات(قسمت چهارم) ویدئو

Private
This lesson is private, for full access to all lessons you need to buy this course.

بهم بستن قطعات(قسمت پنجم) ویدئو

Private
This lesson is private, for full access to all lessons you need to buy this course.

بهم بستن قطعات(قسمت ششم) ویدئو

Private
This lesson is private, for full access to all lessons you need to buy this course.

بهم بستن قطعات(قسمت هفتم) ویدئو

Private
This lesson is private, for full access to all lessons you need to buy this course.

بهم بستن قطعات(قسمت هشتم) ویدئو

Private
This lesson is private, for full access to all lessons you need to buy this course.

بهم بستن قطعات(قسمت نهم) ویدئو

Private
This lesson is private, for full access to all lessons you need to buy this course.

بهم بستن قطعات(قسمت دهم) ویدئو

Private
This lesson is private, for full access to all lessons you need to buy this course.

بهم بستن قطعات(قسمت یازدهم) ویدئو

Private
This lesson is private, for full access to all lessons you need to buy this course.

بهم بستن قطعات(قسمت دوازدهم) ویدئو

Private
This lesson is private, for full access to all lessons you need to buy this course.

بهم بستن قطعات(قسمت سیزدهم) ویدئو

Private
This lesson is private, for full access to all lessons you need to buy this course.
شماتیک خوانی حرفه ای (بررسی شماتیک مدارات مختلف).....

برای شماتیک خوانی از کجا باید شروع کنیم؟(بلوک بندی مدار) ویدئو

Private
This lesson is private, for full access to all lessons you need to buy this course.

بررسی شماتیک کامل مدار پاور ویدئو

Private
This lesson is private, for full access to all lessons you need to buy this course.

بررسی شماتیک کامل مدار آداپتور مک بوک ویدئو

Private
This lesson is private, for full access to all lessons you need to buy this course.

شماتیک خوانی کامل کولرهای اسپیلت) ویدئو

Private
This lesson is private, for full access to all lessons you need to buy this course.

بررسی کامل شماتیک مدار تلویزیون LCD و LED ویدئو

Private
This lesson is private, for full access to all lessons you need to buy this course.

بررسی شماتیک مادربرد لپ تاپ ویدئو

Private
This lesson is private, for full access to all lessons you need to buy this course.
آموزش کامل کار با اسیلوسکوپ.....

آموزش کامل کاربا اسیلوسکوپ ویدئو

Private
This lesson is private, for full access to all lessons you need to buy this course.

اسیلوسکوپ در تعمیر مدارات الکترونیکی ویدئو

Private
This lesson is private, for full access to all lessons you need to buy this course.

کدام اسیلوسکوپ از همه بهتره؟ ویدئو

Private
This lesson is private, for full access to all lessons you need to buy this course.

کارعملی کار با اسیلوسکوپ در تعمیر بردهای الکترونیکی ویدئو

Private
This lesson is private, for full access to all lessons you need to buy this course.
.... فصل سوم (الکترونیک تعمیراتی فوق پیشرفته) ....

تجزیه و تحلیل مدارات الکترونیکی.....

چطور مدارات الکترونیکی رو تجزیه و تحلیل کنیم؟ ویدئو

Private
This lesson is private, for full access to all lessons you need to buy this course.

عیب یابی با اسیلوسکوپ ویدئو

Private
This lesson is private, for full access to all lessons you need to buy this course.
آموزش جامع تعمیر پاور و مدارات اینورتر

مدارات پاور (نکات اولیه و ایمنی) ویدئو

Private
This lesson is private, for full access to all lessons you need to buy this course.

مدارات پاور (نمای کلی و مدار VSB) ویدئو

Private
This lesson is private, for full access to all lessons you need to buy this course.

مدارات پاور (مدار سوییچ) ویدئو

Private
This lesson is private, for full access to all lessons you need to buy this course.

پاورهای وات بالا سرور و سنگین(پارت اول) ویدئو

Private
This lesson is private, for full access to all lessons you need to buy this course.

پاورهای وات بالا سرور و سنگین(پارت دوم) ویدئو

Private
This lesson is private, for full access to all lessons you need to buy this course.

تشریح کامل مدارات پاور(عملی - مدارات SMPS ساده) ویدئو

Private
This lesson is private, for full access to all lessons you need to buy this course.

تعمیر مدار پاور ساده و جایگزینی آیسی ویدئو

Private
This lesson is private, for full access to all lessons you need to buy this course.

تعمیر مدار پاور 585 وات گرین ویدئو

Private
This lesson is private, for full access to all lessons you need to buy this course.

تشریح مدار پاور (عملی ـ 1030 وات گرین) ویدئو

Private
This lesson is private, for full access to all lessons you need to buy this course.
آموزش دستگاه جوش اینورتر

آموزش تعمیر دستگاه جوش (تیوری) ویدئو

Private
This lesson is private, for full access to all lessons you need to buy this course.

آموزش تعمیر دستگاه جوش (عملی) ویدئو

Private
This lesson is private, for full access to all lessons you need to buy this course.
تحلیل مدار مودم ADSL

تحلیل مدار مودم ADSL (قسمت اول) ویدئو

Private
This lesson is private, for full access to all lessons you need to buy this course.

تحلیل مدار مودم ADSL (قسمت دوم) ویدئو

Private
This lesson is private, for full access to all lessons you need to buy this course.
آموزش کسب و کار و بازاریابی

کسب مهارت ویدئو

Private
This lesson is private, for full access to all lessons you need to buy this course.

کجا و چطور کار کنم؟ ویدئو

Private
This lesson is private, for full access to all lessons you need to buy this course.

خرید ابزار ویدئو

Private
This lesson is private, for full access to all lessons you need to buy this course.

قیمت : تومان۴,۲۰۰,۰۰۰

نوع دوره : غیر حضوری
زمان کل دوره : حدودا ۴۴ ساعت
سطح دوره : از پایه تا فوق حرفه ای
روش دریافت : اسپات پلیر
پیش نیاز : ندارد
روش پشتیبانی : باشگاه تعمیرکاران
تاریخ شروع:به محض ثبت نام در دوره
مدرک فنی و حرفه ای:دارد
نوع دوره : غیر حضوری
زمان کل دوره : حدودا ۴۴ ساعت
سطح دوره : از پایه تا فوق حرفه ای
روش دریافت : اسپات پلیر
پیش نیاز : ندارد
روش پشتیبانی : باشگاه تعمیرکاران
تاریخ شروع:به محض ثبت نام در دوره
مدرک فنی و حرفه ای:دارد

مرکز سخت افزار حکمت ایرانیان

همیشه آرزو داشتم یک منبع آموزشی فارسی تعمیرات بردهای الکترونیکی،سخت افزار،مانیتور و لپتاپ می بود تا علاوه بر یادگیری ساده تر تعمیرات،از پیشنهادات آموزشی آن استفاده میکردم.آن آرزو اکنون “جزیره ی سخت افزار” نام دارد.

نصب اپلیکیشن جزیره ی سخت افزار

نمادهای اعتماد الکترونیکی

ارتباط با ما

تمامی حقوق برای شرکت سخت افزار حکمت ایرانیان محفوظ می باشد